Pomagamy-współgramy-wygrywamy

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU ogłasza konkurs literacki dla klasy VII oraz II i III gimnazjum Pomagamy-współgramy-wygrywamy

  1. Cel konkursu: rozwijanie wśród dzieci i młodzieży idei wolontariatu, postawy poczucia sensu pomagania innym, zaangażowania społecznego.
  2. Temat: Pomagamy-współgramy-wygrywamy.
  3. Formy konkursowe:

– epicka- opowiadanie;

– liryczna: wiersz- dowolny pod względem gatunkowym i wersyfikacyjnym.

  1. Wymagania konkursowe:

– prace epickie nie powinny przekraczać 2 stron formatu A-4 .

– formy wypowiedzi należy napisać komputerowo w Microsoft Word, czcionką Times New Roman 12, interlinia i odstępy między akapitami 1,0.

– prace konkursowe (opowiadanie, wiersz) powinny spełniać cechy rodzaju literackiego, do którego należą.

– oceniane będą : wybrana przez ucznia forma literacka, pomysł, zawartość merytoryczna, kompozycja, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowo- stylistyczna, bogactwo słownictwa i środków stylistycznych.

  1. Termin składania prac do 24. 11.2017 r.. Prace przyjmuje Renata Ganowicz-Muszyńska.
  2. Komisja konkursowa: Renata Ganowicz-Muszyńska, Paulina Pietrzak, Jakub Ciesielczyk.
  3. Przebieg konkursu.

Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do konkursu uczniów.

Komisja konkursowa wyłoni trzy najlepsze  prace, których autorzy zostaną uhonorowani nagrodami.

Wyniki konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodzonego w szkole Dnia Wolontariusza.

Zwycięskie prace umieszczone zostaną na szkolnej stronie www w zakładce Szkolny klub Wolontariatu.