Zwycięskie wiersze konkursu literackiego

Pomagamy-współgramy-wygrywamy

*******
Pomimo, że nie jestem cudem świata.
Pomimo, że jestem tylko człowiekiem.
 Pomimo, że nie jestem najbogatsza.
Pomimo, że mam rozterek wiele.

 

 Nie będę jak niektórzy!
Nie będę egoistką!
Nie będę tylko patrzeć!
Nie będę złością i nienawiścią!
 
Będę się starać,
nie zważając na trudności.
Bo chcę coś zrobić,
by zostawić coś po sobie.
autorka: Maria Ligocka

*******

 Możesz pomóc, to pomagaj,
 Razem z wolontariuszami ten świat zbawiaj.
Taki jeden mały gest,
a radości tyle jest!
Od malutkich spraw zaczniemy,
jednak wspólnie do celu dojdziemy.
Nie myśl tylko więc o sobie,
zrób coś, o czym każdy z nas opowie!
 autorka: Amelia Wallis

Pogotowie Świętego Mikołaja

Jak co roku, wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie wsparli ogólnopolską akcję charytatywną Pogotowie Świętego Mikołaja organizowaną przez Bank Żywności w Koninie.  Tegoroczna akcja trwała od 2 do 4 grudnia. W sklepie Inter Marche w Starym Mieście dzieci i młodzież zbierali żywność i słodycze, które trafią do świątecznych paczek dla potrzebujących Seniorów.

Serdeczne podziękowania dla naszych uczniów, którzy poświęcili swój wolny czas na pomoc potrzebującym i sprawili, że wszyscy będą mogli radośnie przeżywać Święta Bożego Narodzenia .

Paulina Cyprysiak

Podziękowania

Wolontariusze składają podziękowania wszystkim Darczyńcom, którzy wsparli naszą akcję dla zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie.  Zebraliśmy 45, 51 kg karmy, legowisko, miski, koce, kołdry i zabawki. Wszystkie dary przekazaliśmy do przytuliska

„POMAGAMY-WSPÓŁGRAMY-WYGRYWAMY”

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„POMAGAMY-WSPÓŁGRAMY-WYGRYWAMY”

I          ORGANIZATOR

            Renata Ganowicz-Muszyńska , Paulina Cyprysiak

II         ADRESAT KONKURSU

            Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie.

III       CELE KONKURSU  

 • szerzenie idei niesienia pomocy;
 • rozbudzanie w uczniach poczucia empatii, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
 • zachęcanie uczniów do aktywnego aktywnego udziału w akcjach charytatywnych;
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;
 • kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

IV       ZASADY KONKURSU

 • Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie plakatu propagującego ideę wolontariatu.
 • Prace należy składać u p. Renaty Ganowicz-Muszyńskiej i p. Pauliny Cyprysiak.

V         TERMINARZ

Termin składania prac: do piątku 1 grudnia.

VI       JURY KONKURSU

 • Katarzyna Wojciechowska
 • Jolanta Kowalczyk
 • Małgorzata Berlińska

VII      NAGRODY

 • Wyniki konkursu i wręczanie nagród odbędzie się podczas obchodzonego w szkole Dnia Wolontariusza.
 • Komisja konkursowa wyłoni trzy najlepsze prace, których autorzy zostaną uhonorowani nagrodami.
 • Zwycięskie prace umieszczone zostaną na szkolnej stronie www w zakładce Szkolny Klub Wolontariatu.

Pomagamy-współgramy-wygrywamy

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU ogłasza konkurs literacki dla klasy VII oraz II i III gimnazjum Pomagamy-współgramy-wygrywamy

 1. Cel konkursu: rozwijanie wśród dzieci i młodzieży idei wolontariatu, postawy poczucia sensu pomagania innym, zaangażowania społecznego.
 2. Temat: Pomagamy-współgramy-wygrywamy.
 3. Formy konkursowe:

– epicka- opowiadanie;

– liryczna: wiersz- dowolny pod względem gatunkowym i wersyfikacyjnym.

 1. Wymagania konkursowe:

– prace epickie nie powinny przekraczać 2 stron formatu A-4 .

– formy wypowiedzi należy napisać komputerowo w Microsoft Word, czcionką Times New Roman 12, interlinia i odstępy między akapitami 1,0.

– prace konkursowe (opowiadanie, wiersz) powinny spełniać cechy rodzaju literackiego, do którego należą.

– oceniane będą : wybrana przez ucznia forma literacka, pomysł, zawartość merytoryczna, kompozycja, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowo- stylistyczna, bogactwo słownictwa i środków stylistycznych.

 1. Termin składania prac do 24. 11.2017 r.. Prace przyjmuje Renata Ganowicz-Muszyńska.
 2. Komisja konkursowa: Renata Ganowicz-Muszyńska, Paulina Pietrzak, Jakub Ciesielczyk.
 3. Przebieg konkursu.

Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do konkursu uczniów.

Komisja konkursowa wyłoni trzy najlepsze  prace, których autorzy zostaną uhonorowani nagrodami.

Wyniki konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodzonego w szkole Dnia Wolontariusza.

Zwycięskie prace umieszczone zostaną na szkolnej stronie www w zakładce Szkolny klub Wolontariatu.

Październik miesiącem dobroci dla zwierząt

Pomóż zwierzętom przetrwać zimę!

Nie bądź taki! Nie bądź taka!
Przynieś karmę, kocyk i smycz dla  zwierzaka!

Pieska dola kota, psa,
Który pustą miskę ma.

Pełna miska, ciepła buda,
Dzięki Tobie, to się uda!

Akcja trwa od 3 do 31 października 2017r. Dary będziemy zbierać na przerwach od 1 do 6 przez cały tydzień.

Pomagamy zwierzakom ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie. Zbieramy karmę, koce, smycze  i wszystko, co może polepszyć los zwierzaków. Przynieś i przekaż szkolnym wolontariuszom.

W imieniu wszystkich sierściuchów w potrzebie

DZIĘKUJEMY za okazane serce!

Szkolny Klub Wolontariatu

CECHY WOLONTARIUSZA

 • WRAŻLIWOŚĆ
 • EMPATIA
 • CIERPLIWOŚĆ
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIE
 • PUNKTUALNOŚĆ
 • GOSPODAROWANIE CZASEM
 • TOLERANCJA i AKCEPTACJA
 • AKCEPTACJA WŁASNEJ SŁABOŚCI
 • DĄŻENIE DO SAMODOSKONALENIA SIĘ

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

 • Jestem pewny, że chcę pomagać innym ludziom i nie jest mi obojętny los zwierząt.
 • Jestem przekonany tzn. nie oferuję swej pomocy, jeżeli nie jestem przekonany o wartości tego, co robię.
 • Jestem lojalny- zgłaszam sugestie, nie „uderzam” w innych.
 • Pytam o rzeczy, których nie rozumiem.
 • Nie krytykuję, jeśli czegoś nie rozumiem, czy się nie zgadzam.
 • Mówię otwarcie.
 • Chętnie się uczę pomagać innym.
 • Rozwijam swoje umiejętności i poszerzam wiedzę.
 • Wykonuję to, do czego się zobowiązałem.
 • Nie składam obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
 • Mam swoje miejsce w grupie. Działam w zespole.
 • Nie kłamię.

PRAWA WOLONTARIUSZA

 • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych pomysłów,  propozycji i inicjatyw.
 • Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym wypełniania obowiązków szkolnych i domowych.
 • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 • Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.
 • Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywanym zadaniem.
 • Wolontariusz ma prawo do poszanowania jego przekonań i nie wywierania presji  w związku w wykonywanym zadaniem.
 • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontariackiej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora  Szkolnego Koła Wolontariatu.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

 • Niepełnoletni kandydaci na członków Szkolnego Klubu Wolontariatu   przedstawiają  pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
 • Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 • Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady etyczne zawarte Kodeksie Wolontariusza.