REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ROZPORZĄDZENIE M I N I S T R A  E D U K A C J I N AR O D O W E J

z dnia 25marca 2020r. poz.530

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19N

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z2019r. poz.1148, z późn. zm.2))zarządza się, co następuje:

§ 11b

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust.1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Lista kandydatów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie na rok szkolny 2020/21

Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie na rok szkolny 2020/21

Lista kandydatów nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie na rok szkolny 2020/21

Prosimy Rodziców kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych o złożenie POTWIERDZENIA WOLI zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego drogą elektroniczna na maila szkoły spzychlin@poczta.onet.pl


 

REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

PRZEDSZKOLE

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ŻYCHLINIE

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WNIOSEK DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ (dla uczniów spoza obwodu szkoły)

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ (dla uczniów z obwodu szkoły)