OPŁATY

Opłaty za żywienie i godziny pobytu poza podstawą programową należy wnosić miesięcznie z góry w terminie do 9-go dnia każdego miesiąca wyłącznie w formie przelewu. W tytule przelewu proszę o podanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy grupy.

Numer rachunku bankowego 40 8530 0000 0500 0677 2000 0020.

Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane będą odsetki, proszę po upływie terminu płatności o kontakt z sekretariatem.

Zasady odpłatności:

Odpłatność za przedszkole składa się z dwóch części:

  1. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wynosi 1 zł za godzinę;

bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godz. od 8.00 do 13.00

Zasady odpłatności określa Uchwała Nr XLV/324/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26 marca 2018r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z tych opłat.

2. odpłatność za żywienie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 27/21/22, dzienna stawka
żywieniowa w wysokości  13,30 zł, która obejmuje śniadanie – 2,60 zł, obiad – 10,00 zł, podwieczorek
– 0,70 zł.

Odpisy z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu są zwracane w następnym miesiącu.