DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

http://www.zszychlin.szkolnybip.pl/ – BIP Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie

Data publikacji strony internetowej BIP: 2011-07-08     

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej BIP: 2020-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niektóre pliki niedostępne do pobrania cyfrowo – skany

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej BIP można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy
o kontakt: 

osoba kontaktowa: Katarzyna Wojciechowska, 

e-mail: spzychlin@poczta.onet.pl 

tel. 63 244-25-71 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Opis dostępności architektonicznej budynku Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Żychlinie, ul. Parkowa 11, 62-571 Stare Miasto:

Opis dostępności wejścia do budynku:

  • wejście główne:  dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody oraz podjazd,
  • wejście boczne i od strony boiska niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Szkoła posiada miejsca parkingowe bez oznaczeń dla osób niepełnosprawnych.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Szkoły.

Brak możliwości tłumaczenia języka migowego.

Osoba niepełnosprawna ma możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

Szkoła nie posiada toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych.
Aplikacje mobilne:

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

Skip to content